Veverská Bítýška

 

Znovu a přitom stejně jako minule - vyjádření Honebního společenství 

 

k dopisům adresovaným členům Singulární společnosti od pana Pavla Králíka. Plné znění je možno přečíst zde:

 

Ještě jednou na aktuální téma daně - novinky 2023:

Příjem z nájemného z lesů (§ 9 zákona o daních z příjmů) ve vztahu k dani z příjmů.
 

Rádi bychom Vás tímto informovali, že počínaje rokem 2023 došlo ke změnám v zákonu o daních z příjmů. Změnily se výše limitů zdanitelných příjmů pro podání daňového přiznání. 

Novinkou je změna výše limitu příjmu, který je rozhodný pro povinnost podat daňové přiznání. Limit se zvyšuje z dosavadních 15 000 Kč na 50 000 Kč (§ 38g odst.1 zákona o daních z příjmů). Tento limit se typicky vztahuje ke spoluvlastníkům v důchodu, kteří již nepracují a obdrží nájemné z lesů.

Pro úplnost znění § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů:

„(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč (50 000 Kč od 2023), pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Novela přináší rovněž změnu výše limitu pro vznik povinnosti podání daňového přiznání poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, jehož příjmy podle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů přesahují 6 000 Kč, nově je zavedena částka 20 000 Kč (§ 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů). Tento limit se týká pracujících spoluvlastníků, kteří mají jednoho zaměstnavatele, a nemají tudíž povinnost podávat daňové přiznání.

Všichni ostatní spoluvlastníci, kteří nespadají do dvou výše jmenovaných skupin, mají povinnost podávat daňové přiznání a společně s tím přiznat obdržené nájemné do svých zdanitelných příjmů v plné výši. Jestliže se Vás, jako spoluvlastníků lesa Singulární společnosti, toto týká, kontaktujte nás, prosím, na email singularni@email.cz. Bude Vám vystaven doklad k obdrženému nájemnému, který přiložíte k daňovému přiznání.  

 
 
 
Změna způsobu platby daně z nemovitosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze spoluvlastníků k 31.1.2023 podal daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl, nelze tak, jak bylo v předchozích zdaňovacích obdobích, využít společného zástupce Singulární společnost Veverská Bítýška z.s., který by přiznal a zaplatil celkovou daňovou povinnost na dani z nemovitých věcí a následně ji vypořádal s jednotlivými spoluvlastníky.
Na základě výše uvedeného vzniká povinnost každému ze spoluvlastníků vypořádat si od roku 2023 daň z nemovitých věcí za svůj spoluvlastnický podíl samostatně.
 
Na tuto skutečnost jsme upozornili všechny spoluvlastníky zaslaným dopisem – obsah je uložen zde   
Bohužel přístup jednotlivých správců daně je místně, řekli bychom, specifický. Někde, v souladu s naší představou o řešení této situace, spoluvlastníkům přicházejí od správců daně  složenky s výzvou k zaplacení konkrétní částky a tím to hasne. Jinde, ale jsou spoluvlastníci vyzýváni k podání dodatečného daňového přiznání a tím se vše komplikuje. 
Z dodatečných konzultací se správci daně vyplívá, že v zásadě opravdu existují dvě cesty, jak k tomu přistoupit a závisí na každém správci daně jakou zvolí. Pokud si chce situaci zjednodušit, tak vyzve k podání dodatečného daňového přiznání. Druhou zákonnou možností je, že Vám daň vyměří. Volbu této možnosti nám potvrdil FÚ na Brně-městě a na Brně-venkově. Je to více práce pro správce daně a spoluvlastník jen zaplatí. Obě možnosti jsou bez jakýchkoliv pokut a penále. Pro informaci znovu  přikládáme znění zákona, kde je to řešeno:
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení řešící podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí § 13a, odst. 5 a následující stanoví:
  
 (5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na nemovité věci samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu stanoví daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.
  
 (6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci nemovité věci společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné tvrzení daně ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně stanovené z moci úřední.
  
 (7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani stanovené z moci úřední podle odstavce 5.
 
Závěr:
Finanční úřad by Vás měl kontaktovat a iniciovat vyřešení této změny. Nejedná se o nově nabytý majetek.
V případě, že Vy pro dobrý pocit vyzvete správkyni daně, aby Vám vyměřila daň z moci úřední (dle zákonného ustanovení výše) a řeknete, že daňové přiznání podávat neplánujete, tak by měla správkyně volit tuto druhou možnost.
PS:
Odpověď na časté dotazy: - Singulární společnost opravdu pravidelně platila tuto daň až doposud.  Správce daně přes veškerou naši snahu nenašel žádnou možnost, jak v této praxi pokračovat. Důvodem bylo zaplacení části daně z nemovitosti naším novým spoluvlastníkem bez našeho vědomí.

Změna způsobu platby daně z nemovitosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že jeden ze spoluvlastníků k 31.1.2023 podal daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl, nelze tak, jak bylo v předchozích zdaňovacích obdobích, využít společného zástupce Singulární společnost Veverská Bítýška z.s., který by přiznal a zaplatil celkovou daňovou povinnost na dani z nemovitých věcí a následně ji vypořádal s jednotlivými spoluvlastníky.

Na základě výše uvedeného vzniká povinnost každému ze spoluvlastníků vypořádat si od roku 2023 daň z nemovitých věcí za svůj spoluvlastnický podíl samostatně.

 

Na tuto skutečnost jsme upozornili všechny spoluvlastníky zaslaným dopisem – obsah je uložen zde:   Placení daně z nemovitostí.pdf (634,9 kB)

Bohužel přístup jednotlivých správců daně je místně, řekli bychom, specifický. Někde, v souladu s naší představou o řešení této situace, spoluvlastníkům přicházejí od správců daně  složenky s výzvou k zaplacení konkrétní částky a tím to hasne. Jinde, ale jsou spoluvlastníci vyzýváni k podání dodatečného daňového přiznání a tím se vše komplikuje. 

Z dodatečných konzultací se správci daně vyplívá, že v zásadě opravdu existují dvě cesty, jak k tomu přistoupit a závisí na každém správci daně jakou zvolí. Pokud si chce situaci zjednodušit, tak vyzve k podání dodatečného daňového přiznání. Druhou zákonnou možností je, že Vám daň vyměří. Volbu této možnosti nám potvrdil FÚ na Brně-městě a na Brně-venkově. Je to více práce pro správce daně a spoluvlastník jen zaplatí. Obě možnosti jsou bez jakýchkoliv pokut a penále. Pro informaci znovu  přikládáme znění zákona, kde je to řešeno:

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení řešící podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí § 13a, odst. 5 a následující stanoví:

  

 (5) Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na nemovité věci samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci. Postup podle věty první nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu stanoví daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

  

 (6) Pokud v předchozím zdaňovacím období měli spoluvlastníci nemovité věci společného zástupce nebo společného zmocněnce, a pokud bude uplatněn správcem daně postup podle odstavce 5 věty čtvrté, neuplatní se pokuta za opožděné tvrzení daně ani penále z doměřené daně. Úrok z prodlení podle daňového řádu počítá se od pátého pracovního dne následujícího po náhradním dni splatnosti daně stanovené z moci úřední.

  

 (7) Podle odstavce 5 a odstavce 6 věty první se postupuje rovněž při doměření daně ostatním spoluvlastníkům, jestliže jeden ze spoluvlastníků podal dodatečné daňové přiznání k poslední známé dani stanovené z moci úřední podle odstavce 5.

 

Závěr:

Finanční úřad by Vás měl kontaktovat a iniciovat vyřešení této změny. Nejedná se o nově nabytý majetek.

V případě, že Vy pro dobrý pocit vyzvete správce daně, aby Vám vyměřil daň z moci úřední (dle zákonného ustanovení výše) a řeknete, že daňové přiznání podávat neplánujete, tak by měl správce volit tuto druhou možnost.

PS:

Odpověď na časté dotazy: - Singulární společnost opravdu pravidelně platila tuto daň až doposud.  Správce daně přes veškerou naši snahu nenašel žádnou možnost, jak v této praxi pokračovat. Důvodem bylo zaplacení části daně z nemovitosti naším novým spoluvlastníkem bez našeho vědomí.

 

 

A znovu nabídky odkupu 2022

Tak jako každý rok, tak i letos přicházejí do našich poštovních schránek nabídky odkupů našich podílů na lesním majetku - tedy nejen na něj. Různé firmy se tváří - ale to bychom opakovali jen dříve uvedený článek. 

Nicméně,  jestliže z jakéhokoliv důvodu přece jen uvažujete o prodeji Vašeho podílu, neváhejte kontaktovat vedení Singulární společnosti.

To je připraveno, společně s naším právníkem, Vám s prodejem poradit a tím se vyhnout možným nepříjemným překvapením.    

 

Honební společenstvo

Vážení členové Singulární společnosti,

někteří naši spoluvlastníci obdrželi v minulých dnech dopisy od „Honebního společenstva Veveří Veverská Bítýška, p.v.“ (úplné znění zde - Honební společenstvo Veveří.pdf (251337)), obsahujících hodně vábivých slov.

Bohužel se v tomto listu nedočtete jednu podstatnou informaci. Tou je skutečnost, že připojením svého podpisu pod tento dokument zároveň i ručíte svým veškerým majetkem za hospodaření této společnosti.  To se asi někam ztratilo.

Mimochodem i pro strejdu Google je název této společnosti neznámý.

Zajímavá je ale zkratka pv.  tedy (pagina versa), používaná pro označení zadní strany listu nebo také ve smyslu obrácený.

Že by tím níže podepsaní pánové chtěli něco našim spoluvlastníkům vzkázat, necháváme na jejich úsudku.

Ale hlavně, dříve než připojíte svůj podpis pod jakýkoliv dokument, důkladně si promyslete, co je jeho pravým cílem.

 

 

Nabídky odkupu 2020

Vážení členové Singulární společnosti,

opět, jako i v minulosti již několikrát, dostáváme poštou nabídky na odkupy podílů. Naposledy na podíly na naší hájence. Dopisy obsahují „jakoby nové“ informace o exekucích, snaží se navodit pocit, že Váš „problém“ vyřeší nejlépe okamžitě, vše vyřídí a ničím Vás nebudou zatěžovat. Vždyť stačí jen Váš podpis a brány nebezské se otevřou.

Správní a dozorčí rada Vás nabádá k obezřetnosti před takovými nabídkami.

Například naposledy obdržený dopis od firmy MI Estate s.r.o. Stačí se na internetu podívat na její sídlo – panelový dům. Zajímavý je i údaj, kolik firem má na této adrese svoje sídla. Na uvedené adrese je sídlo i 53 dalších firem. Tolik bytů v tomto domě není – možná jen poštovních schránek.

Ověřte si, kdo nabídku zasílá a zhodnoťte jeho důvěryhodnost. Ukvapená rozhodnutí stvrzená podpisy pod taktovkou jistě dobrých právníků mohou být i jednostranně výborné obchody. Bohužel ale ne pro prodávajícího.

 

 

Pohár trpělivosti přetekl.

Vážení členové Singulární společnosti. V průběhu minulého týdne někteří vyvolení členové singulární společnosti obdrželi do svých poštovních schránek dopis podepsaný panem Františkem Srncem a Ing. Pavlem Králíkem. Pro objektivnost informací pro ty, kteří dopis nedostali, přinášíme jeho plné znění v odkazu zde: Dopis spoluvlastníkům.pdf (3 MB).

V podstatě dopis obsahuje všeobecné urážlivé fráze s cílem pošpinit práci stávající správní a dozorčí rady před nadcházejícími volbami. Jak jistě tušíte, tento dopis nebyl adresován žádnému z jejich stávajících členů.

Jménem dozorčí rady, která obdržela v prosinci první dopis od pana Srnce a následně v červnu druhý dopis (jejichž plné znění je umístěno v odkazech zde: Dopis 1.pdf (2,8 MB) a Dopis 2.pdf (281,9 kB))   zveřejňujeme i plná znění odpovědí na tyto dopisy. Odkazy jsou umístěny zde: Odpověď na Dopis 1.pdf (15,3 MB) a Odpověď na dopis 2.pdf (3,2 MB). Součástí odpovědi na první dopis byl i zápis z mimořádného zasedání správní a dozorčí rady (odkaz zde: Zápis z mimořádné schůze.pdf (1,9 MB)), který předcházel odvolání pana Srnce z funkce pověřeného hajného společnosti. Od té doby je hajným Singulární společnosti vždy jen člověk s patřičným vzděláním. Ještě do února následujícího roku byl pan Srnec přítomen na zasedání správní rady, nicméně výsledkem jeho práce byla čistá nula.

Kostlivci, které pan Srnec za dobu svého působení v Singulární společnosti schovával, posléze začali vypadávat jeden po druhém.

Aspoň několik konkrétních příkladů práce pana Srnce pro ucelený obrázek o jeho kompetentnosti:

  • pan Srnec bez vědomí a schválení správní radou provedl mýtní těžbu ve smrkovém porostu v letních měsících – konkrétně v květenu až červenci. Výsledkem byla nejen výzva odborného lesního hospodáře k urychlené nápravě stavu – plné znění výzvy je zde: Výzva ke zpracování kůrovcové hmoty.pdf (2,9 MB), ale do té doby i nebývalý nálet kůrovce do tohoto porostu včetně jeho okolí.  A co víc, pokuta z české inspekce životního prostředí na sebe nenechala dlouho čekat – plné znění zde: Pokuta.pdf (3,2 MB). Částka pokuty mohla být podstatně větší, nebýt zdravotního kolapsu pana Řídkého, provázejícího členy inspekce. Pan Řídký se společně se správní a dozorčí radou snažil ze všech sil uvést les do standardního stavu, ve kterém po působení pana Srnce rozhodně nebyl. A ne vše se podařilo zachránit tak, jako těch cca 90m3 bohužel už kůrovcové kulatiny, kterou objevil při kontrole pan Kříž. Pro informaci - rozdíl ceny kůrovcové kulatiny a zdravé kulatiny je až 1000Kč na m3.
  • Správní rada zakázala prodej kulatiny vyhlášenému neplatiči panu Stehlíkovi a pan Srnec tento zákaz vědomě porušil. 48 000 korun je nám pan Stehlík dlužen doposud. A postoj pana Srnce?  - Já muzikant.
  • Na ukradené celé stromy panem Jiřím Perkou a  společníky byla vystavena faktura na částku téměř 10 tisíc korun. Tuto fakturu měl pan Srnec dle pověření Správní rady předat panu Perkovi, což záměrně neudělal a na policii ČR odmítl jít. Navíc vytýkací dopis pro odvozce tohoto dříví nezajistil a nepředal.
  • pan Srnec dokázal vysázet více jak dvojnásobný počet stromků, než jsou předepsané počty sazenic na plochu (např. 9000 dubů/ha). Tím podstatně zvýšil náklady na sadbu a navíc nám později byla ještě krácena dotace na jejich výsadbu.
  • a další konkrétní případy jsou obsaženy v zápisech z jednání a v kostce shrnuty v zápise z mimořádného zasedání správní a dozorčí rady.
 

A když se dva dají dohromady vznikne například toto:

  • při jednání na lesní správě pánů Králíka a Srnce o mysliveckém sdružení jen tak mimochodem podotknou, jakým způsobem byly vypláceny podíly členům Singulární společnosti před uzavřením nájemních smluv. Výsledkem byly dvě žaloby na Singulární společnost na zaplacení 900 000 korun Lesům České republiky jako kompenzaci za neoprávněné obohacování členů Singulární společnosti. To, že jednání o mimosoudním vyrovnání byly tvrdé asi nemusíme zdůrazňovat. Hlavně díky našemu právníkovi se našim zástupcům podařilo nárokovanou částku snížit na 400 000 korun. Následné vyjednávání o nájemní smlouvě s lesy a jejich právníky taky nebyla procházka růžovým sadem.
 

Doufáme, že jste v tomto článku nalezli dostatek konkrétních argumentů jako odpovědí na výše uvedený dopis. Ostatní je možno probrat přímo na jednání valné hromady.

 A ještě k oslovení v záhlaví  - Doposud všichni nabyvatelé podílu na společném majetku, kteří zažádali o členství v Singulární společnosti byli také za členy přijati. S jedinou výjimkou - panem Králíkem, jehož členství paradoxně správní rada nepřijala na doporučení pana Srnce. Jeho členství nepotvrdila ani následná valná hromada.

A typ na závěr?

V případě, že chcete vidět příklad „řádného lesnického hospodaření“ podle pana Králíka, vřele doporučujeme návštěvu lesního pozemku, jehož vlastníkem je městys Veverská Bítýška. Pan Králík se jako lesní odborník a zároveň také zvolený zastupitel o tento les "příkladně" stará. Výsledek můžete posoudit sami.  A takovýto lesní hospodář nám vytýká špatné hospodaření v našem řádně obhospodařovaném lese? 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Singulární společnost Veverská Bítýška Na Bílém potoce 139
664 71 Veverská Bítýška