Veverská Bítýška

Stanovy občanského sdružení

 

STANOVY


 

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ


 

SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST VEVERSKÁ BÍTÝŠKA“


 

založeného podle z. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.


 


 


 

I.

Název sdružení


 

Sdružení má název „Singulární Společnost Veverská Bítýška“ (dále jen „Společnost“).


 


 

II.

Sídlo Společnosti


 

Sídlem Společnosti je Veverská Bítýška, Na Bílém potoce 139, PSČ 664 71


 


 

III.

Cíl činnosti Společnosti


 

 1. Cílem činnosti Společnosti je vytvoření podmínek pro zajištění výkonu vlastnického práva k lesním pozemkům a s nimi spojeným dalším nemovitostem, které jsou ve spoluvlastnictví členů Společnosti. Předem spoluvlastnictví jsou nemovitosti, které historicky byly majetkem Lesní singulární společnosti ve Veverské Bítýšce a dle z. č. 229/1991 Sb. byly vydány oprávněným osobám – členům Společnosti. Podmínky pro zajištění výkonu vlastnického práva k lesním pozemkům vytváří Společnost zejména tím, že na základě smlouvy uzavřené mezi Sdružením a spoluvlastníky nemovitostí a v rozsahu touto smlouvou stanoveném:


 

  1. zajišťuje řádné hospodaření v lesích ve spoluvlastnictví členů Společnosti podle zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, a souvisejících obecně závazných právních předpisů a v souladu se všeobecně uznávanými pravidly vzájemného soužití a způsobem, který neodporuje dobrým mravům;


 

  1. zajišťuje mimoprodukční funkce lesa v ochranných pásmech vodního zdroje „Brněnská přehrada“ a v „Oblasti klidu Bílého potoka“


 


 


 

(2) Cílem činnosti Společnosti není dosahování zisku.

IV.

Orgány Společnosti


 

Společnost zřizuje tyto orgány:


 

 1. valná hromada


 

 1. správní rada


 

 1. dozorčí rada


 

 

V.

Valná hromada Společnosti


 

 1. Valná hromada Společnosti (dále jen „valná hromada“) je nejvyšším orgánem Společnosti a je tvořena všemi členy Společnosti.


 

 1. Do pravomoci valné hromady patří:

schvalování výše příspěvků členů sdruženi na činnost sdružení,

        b)  schvalování finančního rozpočtu,

        c)  schvalování roční účetní uzávěrky,

        d)  volba a odvolání členů, předsedy a místopředsedy správní rady a jejich náhradníkům,

        e)  volba a odvolání předsedy a členů dozorčí rady a jejich náhradníků, v případě náhradníků rovněž jejich pořadí,

        f)  rozhodování o rozpuštění Společnosti nebo o jejím sloučení s jiným občanským sdružením,

        g)  schvalování odměn členům správní a dozorčí rady,

        h)  schvalování zprávy o hospodářské činnosti Společnosti,

        i)  rozhodování o odvolání uchazečů o členství ve Společnosti proti zamítavému rozhodnutí správní rady.

        j)  rozhodování o změně stanov Společnosti,


 

 1. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Společnosti. Nesejde-li se potřebný počet členů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.


 

 1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Společnosti. K přijetí rozhodnutí o rozpuštění Společnosti či o jejím sloučení s jiným občanským sdružením a o změně stanov Společnosti se vyžaduje nadpoloviční většina všech členů Společnosti.


 

 1. Při hlasování o záležitostech uvedených pod písmeny a), b), d), e), g), a h), se hlasuje podle velikosti spoluvlastnických podílů na nemovitostech podle čl. III těchto stanov, a to tak, že na každý spoluvlastnický podíl nebo jeho část v rozsahu 1/480 připadá jeden hlas; u členů Společnosti, jejichž spoluvlastnické podíly nedosahují rozsahu 1/480, se spoluvlastnické podíly pro účely hlasování sčítají. V ostatních případech má každý člen jeden hlas.


 

 1. Valnou hromadu svolává předseda správní rady 1x ročně v termínu do 30.4. běžného roku a to písemnou pozvánkou odeslanou členům Společnosti minimálně 10 dnů před termínem konání; pozvánka na valnou hromadu s uvedením termínu jejího konání a programu bude vyvěšena rovněž na místě veřejně přístupném v místě sídla Společnosti po dobu minimálně 14 dnů přede dnem konání valné hromady.


 

 1. Předseda správní rady je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud o to požádá alespoň1/3 členů Společnosti nebo dozorčí rada, a to do 30 dnů od podání písemné žádosti.


 


 

VI.

Správní rada


 

 1. Správní rada je výkonným orgánem Společnosti, který řídí činnosti Společnosti a rozhoduje o všech záležitostech, pokud tyto nespadají do rozhodovací pravomoci valné hromady nebo dozorčí rady.


 

 1. Správní rada je tvořena vždy lichým počtem členů, nejméně třemi. Členové, předseda, místopředseda správní rady a náhradníci jdou voleni valnou hromadou z řad členů Společnosti na dvouleté funkční období.


 

 1. Členství ve správní radě je čestné, výlohy s ním spojené jsou hrazeny z prostředků společnosti.


 

 1. Správní rada zejména:

            - zajišťuje organizaci činnosti Společnosti a jejího provozu,

            - zajišťuje účelné hospodárné využití finančních prostředků k určenému cíli v souladu se schváleným rozpočtem Společnosti,

            - odpovídá za řádné vedení účetnictví Společnosti

            - vyhotovuje roční účetní uzávěrku a předkládá ji valné hromadě ke schválení a

            - uzavírá pracovněprávní dohody.


 

 1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Jedná navenek způsobem popsaným v čl. VIII.

 2. Správní rada zasedá nejméně 6x ročně v termínu a na místě stanoveném předsedou správní rady.


 

 1. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů.


 

 1. Členství ve správní radě zaniká:

            a)  uplynutím funkčního období člena,

            b)  úmrtím člena,

            c)  odstoupením člena,

            d)  odvoláním člena valnou hromadou.


 

 1. Okamžikem zániku funkce člena správní rady se členem správní rady stává náhradník zvolený poslední valnou hromadou; přitom se postupuje podle pořadí náhradníku určeného valnou hromadou při jejich zvolení.


 


 


 

VII.

Dozorčí rada


 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.


 

 1. Dozorčí rada

            -  dohlíží na činnost správní rady,

            -  je oprávněna nahlížet do účetní evidence Společnosti,

            -  přezkoumává účetní uzávěrku,

            -  podává zprávy valné hromadě


 

 1. Dozorčí rada je tvořena třemi členy volenými valnou hromadou z řád členů Společnosti na dvouleté funkční období. Členy dozorčí rady nesmějí být členově a předseda správní rady.


 

 1. Členství v dozorčí radě je čestní, výlohy s ním spojené jsou hrazeny z prostředků Společnosti.


 

 1. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady.


 

 1. Pro způsob svolání zasedání dozorčí rady, způsobem hlasování na ní, pro zánik členství a ustanovování nových členů platí přiměřeně ustanovení o správní radě.


 


 

VIII.

Jednání jménem Společnosti a způsob podepisování

 

 1. Za Společnost navenek jedná předseda nebo místopředseda správní rady, k platnosti písemného právního úkonu učiněného jménem Společnosti se vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy správní rady a nejméně jednoho člena správní rady.


 

 1. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady a nejméně jeden člen správní rady.


 


 

IX.

Hospodaření Společnosti


 

 1. Na úhradu nákladů spojených s převzetím nemovitostí uvedených v čl. III a jejich užíváním v souladu s cílem Společnosti poskytnou členové Společnosti částku 500,- Kč na 1/80 podílu. O dalším případném zvýšení tohoto příspěvku až na dvojnásobek, jakož i o složení dalšího příspěvku může rozhodnout valná hromada.


 

 1. Dalším zdrojem finančních prostředků pro provoz Společnosti jsou:

            a)  výtěžek ze zpeněžení dřevní hmoty a dalších plodů a užitků vzešlých z předmětných nemovitostí

            b)  příjmy z pronájmu.


 

 1. Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.


 

 1. Finanční hospodaření bude prováděno na základě rozpočtu.


 

 1. Peněžní prostředky Společnosti budou uloženy u peněžního ústavu.


 

 1. Roční finanční hospodaření bude ukončeno roční účetní uzávěrkou, která podléhá schválení valnou hromadou.


 

 1. Hospodářská činnost v lese bude prováděna v souladu s lesním hospodářským plánem a obecně závaznými právními předpisy.


 


 

X.

Vznik a zánik členství ve Společnosti


 

 1. Členem Společnosti se může stát výlučně vlastník singulárního podílu k pozemkům uvedeným v čl. III. Členství ve Společnosti vzniká přijetím přihlášky žadatele o členství správní radou, poté, co správní rada žádost o členství projedná. Správní rada uvědomí žadatele o členství do 30 dnů od projednání žádosti. Proti zamítavému rozhodnutí správní rady má žadatel právo se odvolat k valné hromadě, která o členství žadatele ve Společnosti rozhodne s konečnou platností.


 

 1. Členství ve Společnosti zaniká vystoupením na základě písemné výpovědi podané členem vždy k 30.6. běžného roku. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců, takže členství končí 31.12. běžného roku.


 

 1. Pokud spoluvlastnický podíl člena Společnosti na nemovitostech podle čl. III těchto stanov nebo jeho část přejdou na právní nástupce, stávají se tito právní nástupci členy Společnosti poté, co o jejich přijetí rozhodne správní rada.


 


 


 


 

Ve Veverské Bítýšce dne 27. května 2005


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vyhledávání

Kontakt

Singulární společnost Veverská Bítýška Na Bílém potoce 139
664 71 Veverská Bítýška